> Tesař

Publikoval admin, 1. 6. 2017

Tesař 36-64-H/01 (zkrácené studium 1 rok - pro absolventy jiných uč. oborů)

Absolvent oboru vzdělání tesař je středoškolsky vzdělaný pracovník se všeobecným i odborným vzděláním. Uplatní se při výkonu povolání tesař zejména v pozici zaměstnance ve velkých, středně velkých nebo malých provozech i živnostech. Po získání nezbytné praxe v oboru je připraven i na samostatnou podnikatelskou činnost. Získané vzdělání splňuje základ pro další vzdělávání v systému celoživotního vzdělávání.

Provádí tesařské práce, tzn., že absolvent:

  • čte technickou dokumentaci staveb a zhotovuje jednoduché stavební výkresy a náčrty a výkresy tesařských konstrukcí s použitím materiálových a technických norem;
  • provádí jednoduché výpočty spotřeby materiálu;
  • připravuje a organizuje pracoviště, stanovuje potřebu materiálu a počet pracovníků;
  • volí a používá potřebné nářadí, pracovní pomůcky a mechanizační prostředky a udržuje je;
  • ručně opracovává a strojně obrábí dřevo;
  • volí a správně používá materiály a výrobky pro tesařské práce, dopravuje je na místo zpracování a připravuje je pro zpracování;
  • volí správný technologický a pracovní postup tesařských prací podle prováděcích výkresů;
  • provádí základní tesařské práce, rozměřuje a zakládá jednoduché tesařské konstrukce podle prováděcího výkresu, váže a montuje jednoduché tesařské konstrukce, adaptuje narušené tesařské konstrukce;

KONTAKT


Střední odborná škola, Bruntál,
příspěvková organizace
Krnovská 998/9, 792 01 Bruntál

Tel.: +420 554 295 241
Tel.: +420 552 304 304
E-mail.: sosbruntal@sosbruntal.cz