Školní metodik prevence

Mgr. Milana Hebnarová
Tel.: +420 552 304 342
Konzultační hodiny: Lichý týden - 8:00 - 10:00 hod.
kabinet č. 215
   Zpracování Strategie školy a Minimální preventivní program v oblasti prevence SPJ
   Tvorba, koordinace a kontrola plnění Minimálního preventivního programu školy
   Metodické vedení činnosti pedagogických pracovníků v oblasti prevence sociálně patologických jevů (SPJ)
    Systematická činnost zaměřená na dodržování zákona o zákazu kouření v budově školy
    Spolupráce s PČR na vytěsnění zneužívání a prodeje návykových látek v budově školy
    Spolupráce s poskytovatelem sociálních služeb Open Housem
    Krizová intervence v případě řešení projevů patologického chování žáků školySpolupráce se sociálními partnery při prevenci SPJ
    Zjišťování a předávání odborných informací o problematice SPJ pedagogickým pracovníkům školy
    Osvětová činnost – pro ped. pracovníky, zákonné zástupce žáků